Znajdujesz się na: Strona główna »Nieruchomości »lokal, biuro » Przetarg na najem gara...
Treść ogłoszenia
Opis:

Brzesko, dnia 26.10.2017r.
O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację)
na najem lokalu użytkowego położonego w Brzesku:
- - przy ul. Legionów Piłsudskiego nr 40B - (lokal położony na parterze,
a szczegółowo w tzw. przyziemiu) o powierzchni: 17,00 m2,
z przeznaczeniem na garaż, na warunkach określonych w zał. nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 171/2017 z dnia 29 czerwca 2017r.

Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2017r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,
o godz. 14.00 w sali obrad, znajdującej się na półpiętrze.
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, organizacje
nie posiadające osobowości prawnej które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.
2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1,0 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi: 8,00 złotych netto/m2,
Do wylicytowanej stawki czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
3. Termin płatności czynszu ustala się na 20-ty dzień każdego miesiąca z góry
w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 22 listopada 2017r.
4. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2016r.poz.2147 z późn. zm.).
Pierwsza waloryzacja będzie dokonywana w roku następującym po roku
w którym zawarto umowę najmu.
5. Warunkiem dopuszczenia oferenta do przetargu jest wpłata wadium
w wysokości: 408,00 złotych (słownie: czterysta osiem złotych).
Wadium należy wpłacać gotówką w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim
w Brzesku, ul. Głowackiego 51 najpóźniej do godziny 15-tej w dniu 10 listopada 2017r. lub na konto nr:18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej
do dnia 10 listopada 2017r. (wpłaty należy dokonać w taki sposób,
aby w dniu 10 listopada 2017r. wymagana kwota znajdowała się
na wskazanym rachunku bankowym).
6. Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się
z warunkami przetargu ( regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu).
Z dokumentami tymi można zapoznać się w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 7.30
do 15.30 albo na stronie internetowej – www.brzesko.pl.
7. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie
do trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu czekiem lub na konto, którego numer należy podać przed przetargiem, w pokoju nr 119.
8. a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu
w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu.
b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.
9.W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.
10. Najemca po przejęciu lokalu ponosi koszty dostawy wody i odbioru ścieków oraz poboru energii elektrycznej w sposób opisany w załączniku nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 171/2017 z dnia 29.06.2017r.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119, tel. 14/ 68-65-157.

Kontakt
E-mail:
Telefon:
14/68-65-157
Nr gadu-gadu:
0
Skype:
Strona www: