Znajdujesz się na: Strona główna »Nieruchomości »lokal, biuro » Przetarg na najem loka...
Treść ogłoszenia
Opis:

Brzesko, dnia 03.11.2017r.
O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację)
na najem lokalu użytkowego położonego w Brzesku:
- - przy ul. Rynek nr 24 - lokal na parterze o powierzchni:70,25 m2 -
z przynależnym pomieszczeniem piwnicznym o pow. 76,17 m2,
na cele działalności usługowo-handlowej, na warunkach określonych
w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 283/2017 z dnia 2 października 2017r.

Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 listopada 2017r. (środa) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,
o godz. 10.00 w sali obrad.
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, organizacje
nie posiadające osobowości prawnej które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.
2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1,0 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi:
- 50,00 złotych netto/m2,
Do wylicytowanej stawki czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.
3. Termin płatności czynszu ustala się na 20-ty dzień każdego miesiąca z góry
w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 29 listopada 2017r.

4. Czynsz za najem lokali podlega corocznej waloryzacji w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.z 2016r.poz.2147 z późn. zm.).
5. Wadium należy wpłacić w wysokości: 10.537,50 złotych (słownie: dziesięć tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych 50/100).
Wadium należy wpłacać gotówką w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim
w Brzesku, ul. Głowackiego 51 najpóźniej do godziny 15-tej w dniu
17 listopada 2017r. lub na konto nr:18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia 17 listopada 2017r. (wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby w dniu 17 listopada 2017r. wymagana kwota znajdowała się
na wskazanym rachunku bankowym).
6. Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się
z warunkami przetargu ( regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu).
Z dokumentami tymi można zapoznać się w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach
od 7.30 do 15.30 oraz na stronie internetowej – www.brzesko.pl.
Treść oświadczenia, regulamin przetargu i projekt umowy najmu stanowi załącznik
do niniejszego ogłoszenia.
7. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie
do trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu czekiem lub na konto, którego numer należy podać przed przetargiem, w pokoju nr 119.
8. a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu
w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu.
b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.
9.W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.
10. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowy o dostawę energii elektrycznej oraz gazu ( Stosownie do wyposażenia lokalu opisanego
w załączniku nr 1 w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 283/2017 z dnia 02.10.2017r.).
11.Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków będą uiszczane w formie zaliczek miesięcznych pobieranych na podstawie faktur wystawionych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119, tel. 14/68-65-157.

Kontakt
E-mail:
Telefon:
14/68-65-157
Nr gadu-gadu:
0
Skype:
Strona www: