Znajdujesz się na: Strona główna »Nieruchomości »lokal, biuro » Negocjacje na najem lo...
Treść ogłoszenia
Opis:

Brzesko, dnia 06.11.2017r.
O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Brzeska ogłasza negocjacje na wynajem następujących lokali:
- nr 14 w pawilonie handlowym B, o powierzchni – 28,40 m2,
- nr 19 w pawilonie handlowym C, o powierzchni – 14,40 m2,
- nr 23 w pawilonie handlowym C, o powierzchni – 14,70 m2,
- nr 29 w pawilonie handlowym D, o powierzchni – 14,40 m2,
- nr 32 w pawilonie handlowym D, o powierzchni – 14,70 m2,

zlokalizowanych na placu targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku.
Powyższe lokale przeznaczono do najmu na okres trzech lat
w celu prowadzenia działalności handlowej.

Oferty na udział w negocjacjach należy składać
do dnia 27 listopada 2017r. (poniedziałek) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, do godz. 11.45.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem:
- „Najem lokalu nr (należy wpisać numer lokalu i oznaczenie pawilonu np. 14B) na placu targowym w Brzesku” ,
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2017r.
o godz. 12.00, (poniedziałek) w sali obrad w Urzędzie Miejskim
w Brzesku.
1.Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej.

2.Oferta musi zawierać:
- imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,
- nr lokalu na wynajem którego oferent zgłasza udział w negocjacjach,
- stawkę czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu brutto (łącznie z podatkiem VAT),
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami negocjacji ( regulaminem negocjacji oraz projektem umowy najmu) oraz że przedmiot najmu jest znany oferentowi.
Treść oświadczenia, regulamin negocjacji i projekt umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Z dokumentami tymi można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brzesku
ul. Głowackiego 51, w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 7.30 do 15.30 lub na stronie internetowej www.brzesko.pl
3.Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi ( dla każdego z lokali) :20,00 złotych brutto (łącznie z podatkiem VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa).
4. Po dokonaniu wyboru oferenta ( najwyższej stawki czynszu) umowa najmu zostanie spisana na okres trzech lat.
5. W przypadku udziału w negocjacjach więcej niż jednego oferenta
na najem tego samego lokalu, o wyborze oferenta decyduje wysokość oferowanej stawki czynszu.
6.W przypadku złożenia równorzędnych ofert wybór najemcy zostanie dokonany
na podstawie licytacji (ustnej) z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.
Oferenci uprawnieni do udziału w licytacji zostaną powiadomieni o jej terminie.
7. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góry
w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do 7 –miu dni od dnia rozstrzygnięcia negocjacji.
8. Czynsz za najem lokali podlega corocznej waloryzacji dokonywanej z początkiem każdego roku kalendarzowego, począwszy od 2018 roku w wysokości określonej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.1774 ze zm.).
9. Uczestnik, który wygra negocjacje jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu
w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia negocjacji, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki ustalonej w wyniku negocjacji lub w wyniku rozstrzygnięcia ustnej licytacji po negocjacjach.
10.Należność wpłaconą przez uczestnika, który wygrał negocjacje zalicza się na poczet czynszu najmu.
11. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej ( Licznik poboru energii elektrycznej Najemca montuje na własny koszt).
Zastrzega się prawo odwołania negocjacji.
Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119, tel. 14, 68-65-157.

Kontakt
E-mail:
Telefon:
14/68-65-157
Nr gadu-gadu:
0
Skype:
Strona www: