Znajdujesz się na: Strona główna »Nieruchomości »lokal, biuro » Konkurs ofert lokal pl...
Treść ogłoszenia
Opis:

Brzesko, dnia 13.06.2018r.
O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony pisemny konkurs ofert
na najem lokalu użytkowego
- nr 36 w pawilonie handlowym E, o powierzchni – 14,7 m2,
zlokalizowanego na placu targowym przy ul. Głowackiego 40 w Brzesku.
Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony
w celu prowadzenia działalności handlowej.
Oferty należy składać do dnia 3 lipca 2018r. (wtorek)
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51, do godz. 10.15.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z napisem:
- „Najem lokalu nr 36 E na placu targowym w Brzesku”
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lipca 2018r. o godz. 10.30,
w sali ślubów obok sali obrad w Urzędzie Miejskim w Brzesku.
1.Oferty mogą składać osoby fizyczne i prawne lub organizacje nie posiadające osobowości prawnej.

2.Oferta musi zawierać:
- imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy,
- stawkę czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu brutto (łącznie z podatkiem VAT),
- oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami konkursu ( regulaminem konkursu oraz projektem umowy najmu) oraz że przedmiot najmu jest znany oferentowi.
Z dokumentami tymi można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Brzesku
ul. Głowackiego 51, w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 7.30 do 15.30
lub na stronie internetowej www.brzesko.pl/nieruchomości.

Treść oświadczenia, regulamin konkursu i projekt umowy najmu stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3.Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi :32,00 złotych brutto (łącznie z podatkiem VAT, którego wysokość określa obowiązująca ustawa).
4. Po dokonaniu wyboru oferty ( najwyższej stawki czynszu) umowa najmu zostanie spisana na czas nieoznaczony.
5. W przypadku złożenia równorzędnych ofert wybór najemcy zostanie dokonany na podstawie licytacji (ustnej) z udziałem oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty.
Oferenci uprawnieni do udziału w licytacji zostaną powiadomieni
o jej terminie.
6. Termin płatności czynszu ustala się na 10-ty dzień każdego miesiąca z góry
w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do 7 –miu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
7. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie do art.5 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.121
z późn.zm.). począwszy od 2019 roku.
8. Uczestnik, który wygra konkurs jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia konkursu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki ustalonej w konkursie ofert lub w wyniku rozstrzygnięcia ustnej licytacji po konkursie ofert.
9.Należność wpłaconą przez uczestnika, który wygrał konkurs zalicza się na poczet czynszu najmu.
10. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowę o dostawę energii elektrycznej ( Licznik poboru energii elektrycznej Najemca montuje
na własny koszt).
Zastrzega się prawo odwołania konkursu.
Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119, tel. 14/68-65-157.

Kontakt
E-mail:
Telefon:
14/68-65-157
Nr gadu-gadu:
0
Skype:
Strona www: