Znajdujesz się na: Strona główna »Nieruchomości »lokal, biuro » Przetarg lokal Ogrodow...
Treść ogłoszenia
Opis:

Brzesko, dnia 15.06.2018r.
O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Brzeska ogłasza nieograniczony przetarg ustny (licytację)
na najem lokalu użytkowego położonego w Brzesku:
- - przy ul. Ogrodowej nr 6 o powierzchni: 64,50 m2
na cele działalności usługowo-handlowej, na warunkach określonych w zał. nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Brzeska nr 102/2018 z dnia 18 maja 2018r.

Powyższy lokal przeznaczono do najmu na czas nieoznaczony.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018r. (piątek)
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51,
o godz. 10.00 w sali obrad.
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, organizacje
nie posiadające osobowości prawnej które wpłacą wadium w terminie i w sposób podany w niniejszym ogłoszeniu.
2. Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego za 1,0 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi:
- lokal przy ul. Ogrodowa 6 - 25,00 złotych netto/m2,

Do wylicytowanej stawki czynszu netto zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

3. Termin płatności czynszu ustala się na 20-ty dzień każdego miesiąca z góry
w okresie objętym umową najmu, z wyjątkiem pierwszej należności za trzy pełne okresy, której termin płatności ustala się do dnia 6 lipca 2018r.
4. Czynsz za najem lokalu podlega corocznej waloryzacji począwszy od 2019 roku,
w wysokości określonej wskaźnikiem publikowanym przez Prezesa GUS, stosownie
do art.5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.
z 2018r. poz. 121 z późn. zm.).
5. Wadium należy wpłacić w wysokości: 4.837,50 złotych (cztery tysiące osiemset trzydzieści siedem złotych 50/100).

Wadium należy wpłacać gotówką w punkcie kasowym w Urzędzie Miejskim
w Brzesku, ul. Głowackiego 51 najpóźniej do godziny 15-tej w dniu
26 czerwca 2018r. lub na konto nr:18 8591 0007 0100 0902 1786 0006, najpóźniej do dnia 26 czerwca 2018r. (wpłaty należy dokonać w taki sposób, aby w dniu 26 czerwca 2018r. wymagana kwota znajdowała się
na wskazanym rachunku bankowym).
6. Uczestnicy są zobowiązani do złożenia przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się
z warunkami przetargu ( regulaminem przetargu oraz projektem umowy najmu).
Z dokumentami tymi można zapoznać się w pokoju nr 119 (I piętro), w godzinach od 7.30
do 15.30 lub na stronie internetowej www.brzesko.pl/nieruchomości.

Treść oświadczenia, regulamin przetargu i projekt umowy najmu stanowi załącznik
do niniejszego ogłoszenia.

7. Uczestnikom, którzy nie wygrają przetargu, wadium zostanie zwrócone w terminie
do trzech dni licząc od dnia zakończenia przetargu czekiem lub na konto, którego numer należy podać przed przetargiem, w pokoju nr 119.
8. a/ Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy najmu
w terminie do 7 -miu dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu, po uprzednim uregulowaniu należności w postaci czynszu brutto wyliczonego za trzy pełne okresy płatności – wg stawki wylicytowanej w przetargu.
b/ Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.
9.W razie uchylenia się uczestnika od uiszczenia należności określonej w pkt.8a niniejszego ogłoszenia albo od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi.
10. Najemca po przejęciu lokalu zawiera we własnym zakresie umowy o dostawę energii elektrycznej stosownie do wyposażenia lokalu opisanego w załączniku nr 1
w Zarządzeniu Burmistrza Brzeska nr 102/2018 z dnia 18.05.2018r.).
11.Opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków oraz centralne ogrzewanie z ciepłowni będą uiszczane w formie zaliczek miesięcznych pobieranych na podstawie faktur wystawionych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu.
Bliższe informacje udzielane są w Urzędzie Miejskim w Brzesku – Wydziale Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa, pokój 119, tel. 14/68-65-157.

Kontakt
E-mail:
Telefon:
14/68-65-157
Nr gadu-gadu:
0
Skype:
Strona www: