Znajdujesz się na: Strona główna »Nauka, Kursy »inne szkolenia » KURS KSIĘG. KOMPUTERO...
Treść ogłoszenia
Opis:

KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA Z PROGRAMEM PŁATNIK I OPTIMA - 80 H KURS OD PODSTAW - CENA 1600 ZŁ
- TRYB RANNY 22.07-2.08.2019 ZAJĘCIA: OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU OD 10.00 DO 16.00 - CENA 1600 ZŁPROGRAM:
Funkcjonowanie firmy: 1h
Formy prawne przedsiębiorstw
Formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw i różne sposoby rozliczania
Zakładanie działalności gospodarczej: 4h

Podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy
Obowiązki związane z zakładaniem działalności gospodarczej
Wypełnianie dokumentów związanych z rejestracją działalności gospodarczej
Dokumenty księgowe: 1h

Rodzaje dokumentów księgowych
Elementy dokumentu księgowego
Sporządzanie dokumentów księgowych
Zobowiązania podatkowe-podatek od wartości dodanej (VAT): 2h
Pojęcie podatnika VAT i zasady rejestracji. Deklaracja VAT-R
Ogólna zasada rozliczania podatku należnego i naliczonego
Czynności opodatkowane, rodzaje stawek VAT i zasady ich ustalania
Ewidencja dla celów podatku VAT
Rejestr sprzedaży
Rejestr zakupów
Zobowiązania podatkowe-podatek od osób fizycznych Podatkowa księga PKPiR: 8h

Rodzaje dokumentów księgowych oraz ich ewidencja w podatkowej książce przychodów i rozchodów
Dokumenty zakupu i sprzedaży
Dokumenty wewnętrzne
Sposób prowadzenia ewidencji księgowej
Kolumny PKPiR
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek progresywny
Podatek liniowy
Zamkniecie miesiąca
Zamknięcie roku
Ewidencja obrotu magazynowego w PKPiR – okresowe ustalanie stanu zapasów
Zamknięcie okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem inwentaryzacji
Wynagrodzenia i inne formy zatrudniania pracowników: 4h

Sporządzanie listy płac
Wyliczanie umów zleceń
Wyliczanie umów o dzieło
Ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego : 4h

Regulacje prawne ubezpieczeń społecznych w Polsce
Rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych
Podstawa wymiaru ubezpieczeń
Zasady rozliczeń z ZUS
Deklaracje zgłoszeniowe ZFA, ZPA, ZZA, ZUA
Deklaracje rozliczeniowe DRA, RCA, RZA, RSA
Kartoteka przychodów pracownika
Deklaracje PIT4R i PIT 11
Klasyfikacja i charakterystyka składników majątku i źródeł ich finansowania: 2h

Szczegółowa charakterystyka aktywów (trwałe i obrotowe)
Szczegółowa charakterystyka pasywów (kapitały własne i obce)
Bilans: 1h

Pojęcie i wymogi formalne
Zasady sporządzania
Zasady bilansowe
Operacje gospodarcze: 1h

Definicje zdarzenia gospodarczego i operacji gospodarczej - różnice
Rodzaje operacji gospodarczych
Dokumentacja operacji gospodarczych - dowody księgowe (rodzaje i ich wypełnianie)
Konto księgowe: 2h

Definicja i istota konta księgowego (konto teowe)
Składniki konta księgowego (strony konta, saldo początkowe, saldo końcowe, obroty)
Konta aktywów i pasywów - zasady działania
Otwieranie i zamykanie kont
Zasada podwójnego zapisu na kontach


Zestawianie obrotów i sald, jako narzędzie sprawdzania poprawności księgowań (zasady funkcjonowania i sporządzania): 2h


Konta wynikowe: 2h
Zasady funkcjonowania kont wynikowych
Wynik finansowy
Kategorie wpływające na wynik finansowy - przychody i koszty
Kategorie przychodów i kosztów: 2h
Szczegółowa charakterystyka przychodów
Szczegółowa charakterystyka i klasyfikacja kosztów
Zasady ustalania wyniku finansowego
Rachunek zysków i strat w zarysie ogólnym
Koszty wg zespołu 4: 4h
Szczegółowa klasyfikacja i charakterystyka kosztów
Zasady ustalania wyniku finansowego wg kont zespołu 4
Rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym
Zajęcia komputerowe: PŁATNIK: 8h
Wprowadzenie płatnika do rejestru płatników
Kartoteka płatnika
Wprowadzanie danych ubezpieczonych
Kartoteka ubezpieczonego
Zgłoszenie ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych zgłoszenie członków rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego – druki ZUA, ZZA, ZCZA
Tworzenie dokumentów rozliczeniowych - RZA, RCA, RSA, DRA
Korekty dokumentów zgłoszeniowych - ZUA, ZIUA
Korekty dokumentów rozliczeniowych
Tworzenie zestawu i wysłanie dokumentów
Zajęcia komputerowe: OPTIMA Księga Podatkowa: 16h
Zakładanie nowej bazy danych
Omówienie konfiguracji firmy
Wprowadzenie banków,urzędów,właścicieli
Wprowadzenie kontrahentów
Definiowanie rejestrów kasowo-bankowych
Dodawanie nowych rejestrów kasowo-bankowych
Definiowanie nowych rejestrów VAT
Księgowanie faktur zakupowych FVZ i FVS do rejestrów
Sporządzanie deklaracji VAT-7
Przenoszenie dokumentów z rejestrów VAT do KPiR
Zapisy bezpośrednie w KPiR
Rozliczanie samochodów
Ewidencja wyposażenia
Ewidencja środków trwałych
Naliczanie amortyzacji oraz sporządzanie dokumentów OT i LT
Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych
Sporządzanie listy płac
Naliczanie wypłat
Sporządzanie wydruków
Zajęcia komputerowe: OPTIMA Księga Handlowa: 16h
Zakładanie nowej bazy danych
Omówienie konfiguracji firmy
Generowanie planu kont
Omówienie i modyfikacja planu kont
Wprowadzenie bilansu otwarcia
Definiowanie nowych rejestrów VAT
Księgowanie faktur zakupowych FVZ i FVS do rejestrów
Sporządzanie deklaracji VAT-7
Przenoszenie dokumentów z rejestrów VAT do dzienników
Zapisy bezpośrednie w dziennikach
Ewidencja wyposażenia
Ewidencja środków trwałych
Naliczanie amortyzacji oraz sporządzanie dokumentów OT i LT
Schematy księgowe
Zatrudnianie pracowników na podstawie umowy o pracę i umów cywilnoprawnych
Sporządzanie listy płac
Naliczanie wypłat
Sporządzanie wydruków

WWW.KURSYWKRAKOWIE.PL

ZAPISY: TELEFONICZNIE 537-377-770 MAILOWO: BIURO@KURSYWKRAKOWIE.PL

Zdjęcia
Miniaturki: (kliknij żeby powiększyć)
KURS KSIĘG. KOMPUTEROWEJ Z PROG OPTIMA I PŁATNIK
Kontakt
E-mail:
Telefon:
537377770
Nr gadu-gadu:
0
Skype:
Strona www: