Znajdujesz się na: Strona główna »Nieruchomości »działki » Syndyk sprzeda udzia...
Treść ogłoszenia
Opis:

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VIII GUp 529/19/S informuje, że na mocy postanowienia Sędziego Komisarza z dnia 10 grudnia 2020 uzyskał zgodę na sprzedaż z wolnej ręki udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości obejmującej działkę nr 499, obręb ewidencyjny 0009 Damienice, gmina Bochnia, o pow. 0,18 ha, objętej księgą wieczystą
nr TR1O/00085537/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni, V Wydział Ksiąg Wieczystych za cenę najwyższą z zaoferowanych.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży i jego wycena zawarte są w operacie szacunkowym, który znajduje się do wglądu w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie (tel.: 606 876 456, adres mailowy: konkursofertsjz@op.pl) oraz w aktach postępowania upadłościowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadło-ściowych
i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków, sygn. akt VIII GUp 529/19/S.

Sprzedaż odbędzie się w formie konkursu ofert, za cenę nie niższą niż wartość oszacowania tj. nie mniej niż 19 150,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych zero groszy). Warun-kiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty w języku polskim, w terminie do dnia 14 paź-dziernika 2021 do godziny 17.00, w kancelarii syndyka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie i wpłacenie w tym terminie wadium w wysokości 2 000,00 zł na konto funduszy masy upadłości. Szczegółowy regulamin konkursu ofert znajduje się w kancelarii syndyka.

Oferty można też przesłać listem poleconym na adres kancelarii syndyka z tym, że o ważności
dotrzymania terminu złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do kancelarii, a nie data jej nada-nia.
O ważności wpłaty wadium decyduje data uznania konta funduszów masy upadłości.

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 15 października 2021 o godz. 17.00 w Kancelarii syndy-ka przy ul. Goldhammera 10/4 w Tarnowie.

Syndyk zastrzega sobie prawo do odstąpienia od konkursu ofert lub unieważnienia konkursu ofert bez podawania przyczyn na każdym etapie postępowania, tj. do momentu podpisania umowy prze-niesienia własności przedmiotu konkursu.

Zdjęcia
Miniaturki: (kliknij żeby powiększyć)
Syndyk sprzeda udział w prawie własności.
Kontakt
E-mail:
Telefon:
606876456
Nr gadu-gadu:
0
Skype:
Strona www: