Znajdujesz się na: Strona główna » Regulamin sprzedaży i...
Regulamin sprzedaży i emisji reklam

Regulamin sprzedaży i emisji reklam


 1. DEFINICJE
  1. Zleceniodawca - każda osoba fizyczna lub prawna a także jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną zlecająca lub rezerwująca emisję reklamy w serwisie internetowym brzesko-bochnia.pl.
  2. Zleceniobiorca - firma Netbi z siedzibą w Sułkowie 326, 32-020 Wieliczka, właściciel i administrator portalu internetowego brzesko-bochnia.pl.
  3. Emisja (odsłona) reklamy – jednorazowe wyświetlenie reklamy na ekranie użytkownika wraz ze stroną WWW, na której jest ona umieszczona.
  4. Gotowe materiały reklamowe – materiały w plikach w formatach jpg, gif, png oraz swf w formie gotowej do wykorzystania jako reklama.
  5. CPM (Cost Per Mile) – opłata za jeden tysiąc emisji reklamy.
  6. Flat Fee (FF) – opłata za czas emisji reklamy liczona w tygodniach.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Reklamy sprzedawane są według następujących kryteriów:
   1. liczby emisji (odsłon) – CPM
   2. czasu trwania emisji – Flat Fee
  2. Do rozliczenia reklamy stosuje się następujące jednostki obliczeniowe:
   1. jeden tysiąc odsłon – CPM
   2. jeden tydzień emisji - Flat Fee
  3. Minimalna wartość jednorazowego zamówienia wynosi 100 zł netto.
  4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam.
  5. Zleceniodawca zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po stronie Zleceniobiorcy w związku z treścią zamieszczonej reklamy.
  6. Reklamy nie mogą być sprzeczne z prawem i zasadami współżycia społecznego. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy oraz wstrzymania emisji reklam bez podania przyczyny, w szczególności zaś, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż z ich treści wynika, że są one sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.
  7. Reklamy nie mogą naśladować ani symulować elementów stron na których będą prezentowane i powinny być łatwo rozpoznawalne jako reklamy. Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość specjalnego oznaczenia emitowanej reklamy przy użyciu słów "reklama", "ogłoszenie reklamowe", "ogłoszenie płatne", itp.
 3. ZAMÓWIENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI
  1. Zamówienia emisji reklam dokonuje się pisemnie, faksem lub e-mailem na odpowiednim formularzu, przygotowanym przez Zleceniobiorcę. Formularz można pobrać ze strony internetowej http://brzesko-bochnia.pl.
  2. Zamówienie musi zawierać:
   1. nazwę kampanii reklamowej
   2. listę zamawianych powierzchni reklamowych
   3. jednostkę rozliczeniową – 1 tysiąc odsłon (CPM) lub 1 tydzień emisji (Flat Fee) oraz ich ilość
   4. wartość jednostki rozliczeniowej oraz ewentualne rabaty
   5. czas trwania kampanii lub datę jej rozpoczęcia
   6. ewentualne dodatkowe warunki dotyczące emisji reklam (np. targetowanie, limit odsłon na użytkownika, emisja w określonym przedziale czasowym, itp.)
   7. dane identyfikujące Zleceniodawcę: imię i nazwisko osoby zlecającej, dane firmy zamawiającej: adres, telefon, faks, NIP
   8. dane Zleceniobiorcy: imię i nazwisko osoby przyjmującej zlecenie, adres, faks, e-mail, NIP
   9. informację o płatności, tj. nazwę banku i numer konta, na które powinny zostać przelane pieniądze przez Zleceniodawcę
   10. podpis Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy
  3. Wyłącznie zamówienia potwierdzone przez Zleceniobiorcę są wiążące - potwierdzenie może być przesłane faksem lub e-mailem.
  4. Złożenie zamówienia emisji reklam przez Zleceniodawcę i potwierdzenie tego zamówienie przez Zleceniobiorcę jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy stronami na emisję reklam.
  5. Zawarcie w/w umowy zobowiązuje Zleceniodawcę do zapłacenia zaliczki w kwocie nie mniejszej niż 50 % zamówienia a Zleceniobiorcę do wystawienia zaliczkowej faktury VAT. Wysokość zaliczki zależy od indywidualnego ustalenia pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą.
  6. Pełnej płatności za kampanię reklamową, tj. części pozostałej do zapłacenia po odjęciu wpłaconej zaliczki, należy dokonać na podstawie końcowej faktury VAT wystawionej po zakończeniu kampanii nie później niż 7 dni po ostatnim dniu emisji reklam.
  7. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby uprawnionej do odbioru oraz akceptuje otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
  8. Zleceniodawca dokonuje płatności przelewem bankowym na rachunek wskazany na formularzu zamówienia.
  9. Zamówienie może zostać odwołane przez Zleceniodawcę w całości lub części według następujących zasad:
   1. w terminie powyżej 10 dni roboczych przed rozpoczęciem emisji - bez opłat
   2. w terminie od 5 do 10 dni roboczych przed rozpoczęciem kampanii opłata w wysokości 20% wartości zamówienia netto
   3. w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kampanii za opłatą w wysokości 50% wartości zamówienia netto
   4. w trakcie trwania emisji za opłatą 80% wartości zamówienia pozostałej do realizacji
   5. zmiany w emisji reklamy w trakcie trwania kampanii nie zawarte w zamówieniu za dodatkową opłatą 20% wartości zamówienia.
 4. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
  1. Dostarczenie gotowych materiałów reklamowych potrzebnych do realizacji kampanii reklamowej powinno odbyć się nie później niż na 3 dni robocze przed jej terminem rozpoczęcia.
  2. Niedotrzymanie przez Zleceniodawcę w/w terminu powoduje niezamieszczenie zamówionej reklamy z jednoczesnym obciążeniem Zleceniodawcy kosztami zamówionej reklamy.
  3. Niedotrzymanie terminu dostarczenia zamówienia bądź materiałów z nim związanych zwalniają Zleceniobiorcę z obowiązku jego realizacji oraz ewentualnej odpowiedzialności, jaka mogłaby powstać z tego tytułu.
  4. Podstawą oceny poziomu realizacji emisji reklam są dane pochodzące z ad serwera Zleceniobiorcy.
  5. Jeżeli z winy Zleceniobiorcy emisja reklam nie zostanie zrealizowana lub zostanie zrealizowana niewłaściwie, Zleceniobiorca zobowiązuje się do powtórnej emisji reklam w terminie ustalonym ze Zleceniodawcą.
 5. ZMIANY ZAMÓWIEŃ I REKLAMACJE
  1. W przypadku korekty zamówienia, Zleceniodawca musi powiadomić Zleceniobiorcę na piśmie najpóźniej 2 dni robocze przed wdrożeniem zmiany.
  2. Przyjęcie korekty uzależnione jest od zgody Zleceniobiorcy.
  3. Reklamacje co do realizacji zamówienia Zleceniodawca składa pisemnie do Zleceniobiorcy.
  4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Zleceniobiorca zobowiązany jest do ustalenia sposobu rekompensaty dla Zleceniodawcy.
  5. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy za niedotrzymanie warunków zlecenia z przyczyn leżących po stronie osób lub firm trzecich a także spowodowanych działaniami sił wyższych.
 6. CENNIK
  1. Pełny cennik wszystkich form reklamowych oraz usług dodatkowych dostępny jest na stronie internetowej http://brzesko-bochnia.pl w dziale Reklama.
  2. Ceny zawarte w cenniku są cenami netto (nie uwzględniają podatku VAT).
  3. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do modyfikowania cennika.
 7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
  1. Pełna specyfikacja techniczna wszystkich form reklamowych oraz wytyczne dotyczące ich tworzenia dostępne są na stronie internetowej http://brzesko-bochnia.pl w dziale Reklama.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszystkie umowy zamówienia emisji reklam, do których ma zastosowanie niniejszy Regulamin, podlegają prawu polskiemu.
  2. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
  3. Regulamin wchodzi w życie 21 marca 2011 roku.